Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

JOB – Ontwerpen verbeterproces voor MBO-opleidingen
Zorgen voor een complete opfrisbeurt voor de belangrijkste enquête over tevredenheid van studenten in het MBO: de JOB Monitor.
JOB monitor studententevredenheid ontwerpend onderzoek pilotonderzoek verbeterproces diepte-interviews
JOB monitor studententevredenheid ontwerpend onderzoek pilotonderzoek verbeterproces diepte-interviews
JOB – Ontwerpen verbeterproces voor MBO-opleidingen
Zorgen voor een complete opfrisbeurt voor de belangrijkste enquête over tevredenheid van studenten in het MBO: de JOB Monitor.

De worsteling van de klant

“Hoe zorgen we ervoor dat we het grote draagvlak voor JOB Monitor behouden door beter aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van MBO studenten.”

Ontwerpend onderzoek voor verbeteren JOB monitor

Een van de kernactiviteiten van JOB is het houden van een tweejaarlijkse online enquête onder MBO studenten over de tevredenheid met hun opleiding. Deze JOB monitor is niet alleen van belang voor de studenten zelf, maar ook voor de scholen, het ministerie van OCW, de MBO-Raad en de Onderwijsinspectie. De JOB monitor is het meest gebruikte instrument om studenttevredenheid te meten. De laatste jaren kwam er steeds meer kritiek op de monitor. Studenten begrepen vaak nut en noodzaak niet, vonden de vragenlijst te lang, de interface niet meer van deze tijd en vanuit de scholen werd wisselend gedacht over de frequentie. Velen vonden 2-jaarlijks te lang. De vraag aan Ideate was hoe de monitor verbeterd kon worden om zo de acceptatie en bruikbaarheid te vergroten en het bestaande – grote – draagvlak te behouden en liefst te versterken. Dit op basis van een ontwerpend onderzoek met goede beargumentering van voorstellen voor verbetering.

Conceptontwerp met pilotonderzoek

Voor de vernieuwing zijn twee wegen bewandeld: één gericht op het inhoudelijk en één op statistisch verbeteren van de vragenlijst. Voor Ideate lag de opgave om wensen en ervaringen van de verschillende groepen gebruikers op te halen, nieuwe concepten te ontwerpen en deze te valideren. Voor JOB was het belang om zoveel mogelijk actief in dit proces betrokken te zijn. Samen met JOB zijn bij alle stakeholders (studenten, bestuur instellingen, OCW, Onderwijsinspectie, MBO Raad) diepte-interviews gehouden. Deze zijn op kerninzichten geclusterd. Op basis hiervan zijn conceptrichtingen ontworpen in de vorm van prototypes. Deze zijn met name met studenten (veelal vertegenwoordigers van studentenraden), kwaliteitsmedewerkers van scholen en betrokken bij de MBO Raad in een pilotonderzoek getoetst.

Nieuwe opzet sluit aan bij verbeterproces

Voor de vernieuwing en doorontwikkeling van de JOB-monitor zijn op basis van inzichten meerdere richtingen aangegeven. Aan de ene kant is de vragenlijst opgeschoond en ingekort, het taalgebruik meer eigentijds en begrijpelijker gemaakt. Aan de andere kant werd duidelijk dat scholen erg veel waarde aan de monitor hechten en actief meewerken aan de verbetering hiervan. Studenten zelf zouden meer centraal moeten staan. De monitor werd teveel als een beleidsinstrument gezien en niet als een instrument om echt verbeteringen op school te realiseren. Belangrijk was ook dat de monitor niet als een los product gezien moet worden maar als onderdeel van een continue verbeterproces. Daarvoor moeten studenten(raden) meer en betere vaardigheden ontwikkelen om de uitkomsten goed te kunnen duiden maar zeker om ook de verbeteringen in het onderwijs te kunnen beïnvloeden. Al met al is een geheel nieuwe opzet en ontwerp van de monitor gerealiseerd, betere communicatie en ondersteuning van studenten(raden) in het verbeterproces op de scholen en versterking van het draagvlak bij de scholen.

Meer weten? Neem contact op met Renske Bouwknegt via renske@ideate.nl