Ideate Logo darkOns werk

Werkwijze

Academy

Team

Perspectieven

Contact

Ontwerpen van interventies voor kwetsbare ouderen Amersfoort
Ontwerpend onderzoek voor interventies ter bevordering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.
Ontwerpen onderzoek interventies kwetsbare ouderen Amersfoort inclusieve zorg
Ontwerpen onderzoek interventies kwetsbare ouderen Amersfoort inclusieve zorg
Ontwerpen van interventies voor kwetsbare ouderen Amersfoort
Ontwerpend onderzoek voor interventies ter bevordering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

Interventies voor hogere kwaliteit van leven

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Het aantal kwetsbare ouderen eveneens. Dit komt o.a. door de steeds hogere leeftijd die mensen bereiken en het feit dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast is bezuinigd op tal van voorzieningen of zijn die zelfs helemaal weggevallen. In Amersfoort is een initiatief gestart, het InnovatieLab, om interventies te ontwerpen die de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen moet verhogen en meer mensen toegang te geven tot goede voorzieningen, dat noemen we inclusieve zorg. In dit initiatief werken apotheek Orion, huisartsen, thuiszorg (buurtzorg en Beweging 3.0), fysiotherapeuten, Meander Medisch Centrum, tandartsen en mondhygiënisten samen. De gemeente Amersfoort heeft vanuit haar Toekomstfonds Innovaties en Welzijn een startsubsidie beschikbaar gesteld.

 

Ontwerpend onderzoek voor inclusieve zorg

In een aantal sessies met stakeholders, doelgroeponderzoek en eigen deskresearch is een keuze gemaakt om twee thema’s verder te verkennen: het verbeteren van de mondzorg en het voorkomen van (her)opnames in het ziekenhuis door inzicht in gebruik medicijnen.

 

Mondzorg

In een eerste verkennende ronde langs stakeholders is gebleken dat het thema mondzorg voor velen een belangrijk aandachtspunt is. Steeds meer studies maken duidelijk dat er een sterke relatie is met aandoeningen en verzorging van de mond en tal van – vaak chronische ziekten – zoals diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs Alzheimer. Ook is duidelijk dat er nog steeds een grote afstand is tussen huisartsen/specialisten en tandartsen. 

Om een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek bij ouderen is onderzoek gedaan bij tandartsen, thuiszorg, huisartsen/poh’s en apotheek naar tandartsbezoek van ouderen boven de 70 jaar. Het blijkt dat ruim 10% van deze groep (in bezit van eigen tanden) de afgelopen 2 jaar niet meer naar de tandarts is geweest. Dat zijn geprojecteerd op Amersfoort meerdere duizenden ouderen. 

Momenteel werken wij aan het verder ophalen van data bij nog meer tandartsen, mondhygiënisten en geriaters in het Meander MC. Op basis van deze data zal vervolgens kwalitatief onderzoek gedaan worden naar de achterliggende redenen van ouderen. Een eerste aanzet voor een interventie wordt nu samen met studenten van de Hogeschool Utrecht ontwikkeld: een ‘mondbox’ voor ouderen die via de apotheek verstrekt kan worden. 

 

Voorkomen (her)opnames

De cijfers van ouderen die vallen en in het ziekenhuis terecht komen zijn alarmerend. Ook het aantal heropnames na een operatie aan b.v. de heup is te hoog. Zeker vanuit het perspectief dat veel hiervan voorkomen kan worden. Samen met Meander zijn wij meerdere onderdelen van het proces van voorkomen, opname, ontslag en weer thuis aan het onderzoeken. Dit betreft zowel de geplande- als ongeplande opname. In het eerste geval is een beter voorbereiding mogelijk. Het ontslag en de periode daarna zijn voor beide groepen gelijk. In de huidige fase van onderzoek zijn wij met name aan het kijken naar de sociale dynamiek in het proces van ontslag en weer thuiskomen. Familie, mantelzorgers, vrienden en ook professionals spelen hier allemaal een rol. Die kan versterkend of juist belemmerend zijn. Beter inzicht in deze gedragsdynamiek of ‘sociona’s’ kan zowel het ziekenhuis als de (ex)-patiënt en sociale omgeving helpen.

 

De uitkomst

Het project bevindt zich bij beide thema’s nog in de onderzoeksfase. Urgentie is aangetoond, maar gaat komende tijd met data – kwalitatief en kwantitatief – onderbouwd worden. In 2020 zullen dan concepten en prototypes voor interventies ontworpen worden.

 

Wil je meer weten? Neem contact op met Amete van den Berg via amete@ideate.nl