Voorwaarden actie duurzaam idee ’s Gravenzande

Projectinformatie

Deze actie is onderdeel van een onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin wordt gekeken hoe we een breed begrip als duurzaamheid kunnen vertalen naar concrete lokale actie. De RVO heeft de gemeente Westland, Lidl en onderzoeksbureau Ideate bereid gevonden in ‘s-Gravenzande te onderzoeken of een drukbezochte locatie, zoals een supermarkt, kan bijdragen aan het aanjagen van bewonersinitiatieven rondom duurzaamheid.

 

Inzending van ideeën en selectie

 • Deelname aan het living lab is vrijwillig.
 • Het project richt zich in de communicatie op inwoners van ‘s-Gravenzande. Het staat inwoners uit andere plaatsen om deel te nemen aan de actie. De uiteindelijke activiteit zal in ‘s-Gravenzande plaatsvinden.
 • De deelnemende partijen zijn gerechtigd om een selectie van de drie winnende ideeën te maken op basis van haalbaarheid.
 • De organisatie behoudt zich het recht om ingezonden ideeën zonder nadere opgave van redenen te weigeren.
 • De verdere uitwerking van het winnende idee gebeurt in overleg met de indiener van het idee.
 • Aan de gestelde voorwaarden van het winnende idee kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Aan de selectiecriteria van de drie ideeën kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Betrokkenheid inzenders

 • De inzender van een idee kan worden benaderd als hij het winnende idee heeft en om deel te nemen aan activiteiten die rondom het living lab georganiseerd worden.
 • De inzender kan worden verzocht om zijn idee te promoten door middel van sociale media uitingen of via een vlog. Het staat de inzender vrij om hier al dan niet aan mee te werken.
 • inzenders van ideeën kunnen worden benaderd om bij te dragen aan onderzoek dat helpt inzichten te verkrijgen voor de eindrapportage. Dit betreft een enquête of kwalitatief interview.
 • De namen en mailadressen van inzenders en deelnemers worden alleen gebruikt in het kader van dit living lab. Na afloop van het living lab worden alle gegevens verwijderd.

 

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Lidl Nederland, gemeente Westland en Ideate gefaciliteerde living lab in ‘s-Gravenzande, tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 

Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

Looptijd van de actie

Het living lab in ‘s-Gravenzande loopt van 20 september tot en met 30 november 2021. Deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

 

Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie.

Deelnemen aan de actie kan door fysiek een idee in te sturen via de QR-codes op het actiemateriaal of door fysiek een idee in te leveren bij de stand in het filiaal van Lidl ‘s-Gravenzande. Door de QR-code te scannen wordt de deelnemer verzocht om zijn idee in te sturen en een e-mailadres achter te laten.

 

Indien het ingediende idee tot de selectie van drie behoort kan de indiener benaderd worden om het idee te promoten. Ook bij het winnende idee zal de deelnemer gevraagd worden om mee te denken met de uitwerking van het idee.

 

Alleen volledig en correct ingevulde e-mailadressen kunnen meedoen aan de actie.

 

Persoonsgegevens

Ideate verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar deelnemers:

voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres met als doel (i) het opnemen van contact in verband met de uitwerking van het geselecteerde idee, (ii) het vormgeven van fysieke of sociale media uitingen ter bevordering van het ingediende idee en (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.

 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn : (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).

 

Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk één maand na het verloop van de actie verwijderd worden.

 

Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Lidl Nederland, gemeente Westland en Ideate zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computerhardware- of software storingen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor een van de organiserende partijen verantwoordelijk is.

 

Slotbepalingen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Lidl Nederland, gemeente Westland en Ideate behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Lidl Nederland, gemeente Westland en Ideate zien erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behouden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Lidl Nederland, gemeente Westland en Ideate zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.

 

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

 

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behouden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Lidl Nederland, gemeente Westland en Ideate zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

 

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan je een mail sturen naar joeri@ideate.nl.

 

Ideate

Soesterweg 316

3812 BH Amersfoort